آموزش های کاربردی اکسل

Table مهمترین ابزار اکسل

به نظر شما مهمترین ابزاری که در Excel 2007 اضافه شده است چیست؟ هنگامیکه که این سوال را در کلاسی از فراگیران پرسیدم جوابهایی مانند تابع SumIFs و یا Conditional Formatting , .. از فراگیران شنیدم . اما به نظر ...